facebook

Regulamin Poznaj nasze zasady

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW, PRZYCZEP LUB LAWET SKOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów, przyczep lub lawet zawieranych przez Skomi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Parkowej 8, 93-570 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630768, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, NIP 7272803780, REGON 365108938, zwaną dalej: Skomi sp. z o.o.

 

Kontakt z SKOMI sp. z o.o. można uzyskać:

 1. pod numerem telefonu: +48 500 32 00 32 w dni powszednie w godzinach 9:00-21:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-21:00 (koszt połączenia według taryfy operatora);
 2. korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@skomi.pl

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Klient:
  1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 21 lat i posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Klienta, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz prawo jazdy od minimum roku dla kategorii A, B, C, TM (w przypadku obcokrajowców – ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy) albo
  2. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 27 lat i posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Klienta, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz prawo jazdy od minimum 3 lat dla kategorii E, P, P Lux (w przypadku obcokrajowców – ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy) albo
  3. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, potwierdzoną w odpowiednim rejestrze lub ewidencji;
  - która na zasadach określonych w Regulaminie zawiera ze Skomi sp. z o.o. umowę najmu.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Skomi sp. z o.o. Umowę najmu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kaucja – kwota, do zapłaty której zobowiązany jest Klient w chwili zawarcia Umowy najmu tytułem zabezpieczenia roszczeń Skomi sp. z o.o. wynikających z Umowy najmu.
 5. Cennik – wykaz standardowych stawek brutto za Najem lub inne okoliczności związane z Umową najmu, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Pojazd – samochód, przyczepa lub laweta stanowiąca własność Skomi sp. z o.o. lub będąca w posiadaniu Skomi sp. z o.o., która stanowi przedmiot Umowy najmu zawieranej między Skomi sp. z o.o. jako Wynajmującym oraz Klientem jako Najemcą. Pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC lub ubezpieczenia OC i AC – zgodnie z informacją zawartą w formularzu Umowy najmu, z zastrzeżeniem, że przyczepy i lawety nie są objęte ubezpieczeniem AC
 7. Opłata czynszu – kwota, do zapłaty której zobowiązany jest Klienta za pełny czas trwania Umowy najmu, wynikająca z obowiązującego w dniu zawarcia Umowy najmu Cennika, płatna z góry w chwili zawarcia Umowy najmu.
 8. Faktura VAT – faktura wystawiana Klientowi za Najem Pojazdu, zawierająca w szczególności datę wystawienia, wysokość Opłaty czynszu lub innych opłat związanych z realizacją Umowy najmu, termin zapłaty i rachunek bankowy, na który zapłata winna być dokonana.
 9. Umowa najmu - umowa najmu zawierana między Skomi sp. z o.o. jako Wynajmującym oraz Klientem jako Najemcą, potwierdzona formularzem Umowy najmu podpisanym przez obydwie Strony Umowy najmu.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem zawarcia Umowy najmu przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie zawierania Umowy najmu oraz przedstawienie przez Klienta dokumentów wykazujących spełnienie wymagań, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy najmu następuje w siedzibie Skomi sp. z o.o. przy ul. Parkowej 8 w Łodzi i zostaje potwierdzone formularzem Umowy najmu, sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, podpisanym przez obydwie Strony Umowy najmu w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załącznik do Umowy najmu stanowią: egzemplarz niniejszego Regulaminu, Protokół Zdawczo-Odbiorczy oraz upoważnienie do zawarcia Umowy najmu, jeżeli Umowa najmu jest zawierana przez inną osobę niż osoba uprawniona do reprezentacji Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Formularz Umowy najmu określa podstawowe warunki Umowy najmu, a jego postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W chwili zawarcia Umowy najmu Klient zobowiązany jest do zapłaty kaucji oraz pełnej Opłaty czynszu i innych opłat dodatkowych, jeżeli do ich zapłaty Klient jest obowiązany, zgodnie z Formularzem Umowy Najmu.
 5. Wydanie Pojazdu nastąpi - po zawarciu Umowy najmu i dokonaniu przez Klienta zapłaty Opłaty czynszu i wpłaty kaucji - na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, wspólnie sporządzonego przez Strony w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. Przed wydaniem Pojazdu i podpisaniem Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Klient zobowiązany jest do dokonania oględzin Pojazdu oraz zapoznania ze stanem technicznym Pojazdu oraz stanem jego wyposażenia i akcesoriów. Wszelkie uwagi do stanu technicznego Pojazdu oraz stanu jego wyposażenia i akcesoriów wskazuje się w Protokole Zdawczo-Odbiorczym.
 6. W chwili wydania Pojazdu Skomi sp. z o.o. przekaże Klientowi dokumenty Pojazdu (dowód rejestracyjny Pojazdu, kartę użytkowania Pojazdu, gwarancję producenta, polisę OC lub OC/AC, warunki ubezpieczenia OC lub OC/AC) oraz komplet kluczyków do Pojazdu.
 7. Upoważnionym do korzystania z Pojazdu jest wyłącznie osoba wskazana w formularzu Umowy najmu jako Najemca (dotyczy wyłącznie osób fizycznych) oraz jako Pierwszy Kierowca. Z Pojazdu może korzystać także inna osoba pod warunkiem, iż zostanie ona wskazana w formularzu Umowy najmu jako Drugi Kierowca, a Klient uiści dodatkową opłatę za korzystanie z Pojazdu przez tę osobę, zgodnie z aktualnie obowiązującym u Skomi sp. z o.o. Cennikiem. Osoba wskazana jako Pierwszy Kierowca lub Drugi kierowca musi spełniać wymogi wiekowe oraz wymogi związane z posiadaniem odpowiedniego prawa jazdy, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) Regulaminu.

 

§ 3 Obowiązki Stron Umowy najmu

 1. Skomi sp. z o.o. zobowiązany jest do:
  1. wydania Pojazdu wraz z dokumentami Pojazdu i kompletem kluczyków po zawarciu Umowy najmu i przedstawieniu przez Klienta dowodu zapłaty Opłaty Czynszu i Wpłaty kaucji oraz uiszczeniu innych opłat dodatkowych, jeżeli do ich zapłaty Klient jest obowiązany, zgodnie z Formularzem Umowy najmu. Wydany Pojazd powinien być czysty, w stanie wolnym od usterek, sprawny technicznie oraz odpowiednio wyposażony (w przypadku samochodu wyposażenie obejmuje koło zapasowe, lewarek, klucz, apteczkę, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy, a w przypadku przyczepy i lawety – koło zapasowe, plandekę, pasy mocujące);
  2. powiadomienia w czasie zawierania Umowy najmu o konieczności wykonania najbliższego planowanego przeglądu technicznego Pojazdu oraz wskazania miejsca i terminu przeglądu technicznego Pojazdu, jeżeli wykonanie przeglądu technicznego Pojazdu jest niezbędne w czasie trwania Umowy najmu;
  3. zapewnienia samochodu zastępczego, o ile dysponuje wolnym samochodem, w razie wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego z udziałem wynajmowanego Samochodu. Do udostępnienia samochodu zastępczego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące najmu Samochodu.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, warunkami gwarancji producenta oraz warunkami ubezpieczenia OC lub OC/AC Pojazdu oraz ich bezwzględnego przestrzegania;
  2. posiadania przy sobie w czasie używania Pojazdu ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (w tym: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC lub OC i AC, Umowa najmu Pojazdu);
  3. dbania o stan techniczny i higieniczny wynajmowanego Pojazdu (w tym: sprawdzania stanu i uzupełnienia oleju silnikowego, płynu hamulcowego i chłodzącego, uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu opon i ciśnienia w ogumieniu, sprawdzania świateł drogowych, mijania i sygnalizacyjnych);
  4. tankowania pojazdu zgodnie ze specyfikacją w dowodzie rejestracyjnym;
  5. udostępnienia Skomi sp. z o.o. wynajmowanego Pojazdu na czas przeglądu technicznego w terminie i miejscu wskazanym przez Skomi sp. z o.o. (dotyczy zarówno najbliższego planowanego przeglądu technicznego wskazanego w Formularzu Umowy najmu, jak również wszelkich przeglądów technicznych, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy najmu);
  6. udostępnienia Skomi sp. z o.o. wynajmowanego Pojazdu na czas przeprowadzenia kontroli Pojazdu w terminie i miejscu wskazanym przez Skomi sp. z o.o.
  7. zabezpieczenia wynajmowanego Pojazdu przed kradzieżą, zniszczeniem lub dostępem osób trzecich w czasie trwania Umowy najmu, w szczególności każdorazowo po opuszczeniu Pojazdu i w czasie jego postoju lub parkowania (w tym: każdorazowego zamykania Pojazdu oraz włączania wszystkich urządzeń antykradzieżowych, starannego zabezpieczenia dokumentów oraz kluczyków);
  8. zabezpieczenia dokumentów Pojazdu i kompletu kluczyków do Pojazdu przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub dostępem osób trzecich;
  9. przestrzegania postanowień Umowy najmu wynikających z niniejszego Regulaminu i formularza Umowy najmu;
  10. niezwłocznego informowania Skomi sp. z o.o. o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na stan Pojazdu, w szczególności o każdym przypadku awarii, uszkodzenia, wypadku lub kradzieży Pojazdu;
  11. niezwłocznego poinformowania Policji lub Prokuratury o fakcie kradzieży Pojazdu, zniszczenia lub uszkodzenia Pojazdu, kolizji lub wypadku z udziałem Pojazdu oraz o każdym innym zdarzeniu z udziałem Pojazdu, które mogło stanowić wykroczenie lub przestępstwo w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
  12. udostępnienia Pojazdu jedynie tym osobom, które zostały wskazane jako Pierwszy kierowca lub Drugi Kierowca w Formularzu Umowy najmu;
  13. zobowiązania osób, którym udostępni Pojazd (Pierwszy Kierowca, Drugi Kierowca) do przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu;
 3. Klient lub inna osoba upoważniona do korzystania z Pojazdu (Pierwszy kierowca, Drugi Kierowca) nie ma prawa korzystać z Pojazdu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, właściwościami lub przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności:
  1. zabronione jest przewożenie większej ilości pasażerów niż to wynika z ilości wskazanej w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu;
  2. zabronione jest przewożenie dzieci bez wymaganych fotelików bezpieczeństwa;
  3. zabronione jest przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  4. zabronione jest przewożenie zwierząt, przedmiotów niebezpiecznych lub zagrażających innym użytkownikom ruchu drogowego;
  5. zabronione jest przekroczenie ładowności Pojazdu;
  6. zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych w Pojeździe;
  7. zabronione jest holowanie Pojazdem innych samochodów;
  8. zabronione jest wykorzystywanie Pojazdu do sportów motorowych;
  9. zabronione jest zamieszczanie na Pojeździe wszelkiego rodzaju naklejek, reklam itp.;
  10. zabronione jest używanie samochodu w sposób wykorzystujący maksymalnie jego parametry, co może spowodować jego nadmierną eksploatację;
  11. zabronione jest używanie Pojazdu do szkolenia i nauki jazdy;
  12. zabronione jest dokonywanie w Pojeździe przeróbek, zmian mechanicznych, zmian lub demontażu części lub elementów Pojazdu;
  13. zabronione jest regulowanie parametrów pracy Pojazdu;
  14. zabronione jest holowanie Pojazdu, samodzielne dokonywanie napraw Pojazdu lub zlecanie do wykonania napraw innym podmiotom bez zgody Skomi sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu wymienionych w Formularzu Umowy najmu Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w Formularzu Umowy najmu. Skomi sp. z o.o. ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość szkody przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej. Strony mogą wskazać w Umowie najmu, iż zgadzają się na stosowanie do Umowy kar umownych określonych w Cenniku.
 5. Korzystanie z Pojazdu może odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy wyjazd Pojazdu za granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym użytkowanie Pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) musi zostać uzgodniony ze Skomi sp. z o.o. i potwierdzony zgodą Skomi sp. z o.o. w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 4  Odpowiedzialność Stron

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w Pojeździe lub na skutek używania Pojazdu w czasie trwania Umowy najmu od chwili podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego Pojazdu przy wydaniu Pojazdu aż do chwili podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego Pojazdu przy zwrocie Pojazdu.
 2. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Pojeździe oraz montażu lub demontażu jego części, akcesoriów lub poszczególnych elementów, Klient zobowiązany będzie do pokrycia wyrządzonej szkody lub poniesienia kosztów związanych z przywróceniem stanu poprzedniego Pojazdu lub poniesienia kosztów utraty wartości Pojazdu na skutek zachowania Klienta. Przywrócenie do stanu poprzedniego następuje na koszt Klienta według Cennika.
 3. W przypadku zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia Pojazdu lub elementów wyposażenia lub akcesoriów wydanych Klientowi wraz z Pojazdem (w tym: dokumentów Pojazdu, tablicy rejestracyjnej, polisy OC lub OC/AC, kluczyków, fotelik dziecięcy, wycieraczki) Klient jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody. Naprawienie szkody następuje na koszt Klienta według Cennika.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty powstałe w związku z wyjazdem Pojazdu poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w Pojeździe lub na skutek używania Pojazdu w przypadku odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela, w szczególności z powodu:
  1. braku ważnego prawa jazdy kierowcy Pojazdu;
  2. użycia Pojazdy do przestępstwa, wykroczenia lub innego czynu zabronionego przez obowiązujące przepisy prawa;
  3. zbiegnięcia kierowcy Pojazdu z miejsca zdarzenia;
  4. używania lub kierowania Pojazdem po spożyciu alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  5. umyślnego uszkodzenia Pojazdu;
  6. utraty Pojazdu wraz z dokumentami lub kluczykami;
  7. spowodowania szkody z winy kierowcy Pojazdu;
  8. kradzieży Pojazdu w przypadku braku uruchomienia wszystkich urządzeń antykradzieżowych;
  9. braku informacji o szkodzie w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela lub braku informacji o szkodzie odpowiednich organów ścigania.  
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie osób, którym udostępni w jakiejkolwiek formie Pojazd, w szczególności za szkody wyrządzone przez Pierwszego Kierowcę lub Drugiego Kierowcę.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki naruszenia przez niego przepisów ruchu drogowego, w tym ponosi odpowiedzialność za uregulowanie nałożonych na niego mandatów drogowych.
 8. W przypadku kradzieży lub innej utraty Samochodu albo wystąpienia zdarzenia szkodzącego z winy Klienta (wypadek, kolizja), w skutek którego stwierdzono szkodę całkowitą Samochodu, Klient zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości Samochodu wskazanej w Formularzu Umowy najmu.
 9. W przypadku kradzieży lub innej utraty Przyczepy lub Lawety lub wystąpienia zdarzenia szkodzącego za które Klient ponosi odpowiedzialność, w skutek którego stwierdzono szkodę całkowitą Przyczepy lub Lawety, Klient zobowiązany jest do zwrotu wartości Przyczepy lub Lawety wskazanej w Formularzu Umowy najmu.
 10. Skomi sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie usterki w Pojeździe powstałe na skutek nieprawidłowego lub niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Umowy najmu lub przepisów obowiązującego prawa zachowania Klienta, w tym także na skutek braku spełnienia przez Klienta obowiązków wynikających z Regulaminu, Umowy najmu lub przepisów obowiązującego prawa.
 11. Skomi sp. z o.o. ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej.
 12. Skomi sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wydaniu Pojazdu powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Skomi sp. z o.o., w szczególności na skutek braku zapłaty Opłaty Czynszu, wpłaty kaucji i innych opłat przez Klienta.

 

§ 5 Opłaty. Sposób i termin zapłaty

 1. Wysokość Opłat, do zapłaty których obowiązany jest Klient, wynika z Regulaminu lub Formularza Umowy najmu.
 2. Klient obowiązany jest do uiszczenia:
  1. Opłaty czynszu za każdą godzinę lub dobę trwania Umowy najmu, zgodnie z postanowieniami Formularza Umowy najmu w wysokości wskazanej w Formularzu Umowy najmu;
  2. Kaucji w wysokości wskazanej w Formularzu Umowy najmu;
  3. Opłat dodatkowych, jeżeli do ich zapłaty Klient jest obowiązany, zgodnie z postanowieniami Formularza Umowy najmu;
  4. Innych opłat lub kar umownych, jeżeli obowiązek ich zapłaty wynika z postanowień Regulaminu lub Formularza Umowy najmu.
 3. W chwili zawarcia Umowy najmu Skomi sp. z o.o. wystawi fakturę VAT na kwotę obejmującą Opłatę Czynszu lub inne opłaty dodatkowe, jeżeli do ich zapłaty Klient jest obowiązany, zgodnie z postanowieniami Formularza Umowy najmu.
 4. Faktura VAT, zgodnie z wyborem Klienta, zostanie wręczona osobiście Klientowi lub upoważnionej osobie do odbioru faktur  VAT Klienta lub przesłana drogą listowna na adres korespondencyjny Klienta lub przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.
 5. Zapłata Kaucji, Opłat czynszu i innych opłat związanych z zawarciem i realizacją Umowy najmu nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Skomi sp. z o.o. w sposób wybrany przez Klienta – gotówką do rąk upoważnionego pracownika Skomi sp. z o.o. za potwierdzeniem wpłaty albo przelewem na rachunek bankowy Skomi sp. z o.o. wskazany na fakturze VAT albo za pomocą kardy kredytowej w siedzibie Skomi sp. z o.o.

 

§ 6 Czas trwania Umowy najmu. Wypowiedzenie Umowy najmu.

 1. Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony wskazany w formularzu Umowy najmu. Umowa najmu przyczepy lub lawety nie może być krótsza niż 5 godzin.
 2. Strony mogą przedłużyć czas trwania Umowy najmu o dalszy czas określony w drodze pisemnego porozumienia Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku Najemca ma obowiązek zgłosić Wynajmującemu chęć przedłużenia czasu trwania Umowy najmu na co najmniej 12 godzin przed wygaśnięciem Umowy najmu w przypadku Samochodu, a w przypadku przyczepu lub lawety - na co najmniej 2 godzin przed wygaśnięciem Umowy najmu.
 3. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia wad lub usterek Pojazdu uniemożliwiających używanie Pojazdu, chyba że Skomi sp. z o.o. zapewni Klientowi pojazd zastępczy.  
 4. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. korzystania z Pojazdu przez osoby inne niż wskazane w § 2 ust. 5 Regulaminu;
  2. stwierdzenia przez Skomi sp. z o.o. naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Umowy najmu;
  3. zaprzestania prowadzenia przez Klienta będącego przedsiębiorcą prowadzenia działalności gospodarczej lub wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości.

§ 7 Zwrot Pojazdu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy najmu

 1. Klient zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym, w należytej czystości i bez usterek.
 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu wraz z udostępnionym Klientowi wyposażeniem/akcesoriami.
 3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w dniu wygaśnięcia Umowy najmu – w dacie i godzinie wskazanej w Formularzu Umowy najmu lub rozwiązania Umowy najmu – w dacie i godzinie wskazanej przez Skomi sp. z o.o. w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy.
 4. Zwrot Pojazdu następuje w siedzibie Skomi sp. z o.o. lub innym miejscu wspólnie uzgodnionym przez Strony Umowy najmu w formie pisemnej w czasie godzin pracy Skomi sp. z o.o. Zwrot Pojazdu poza godzinami pracy Skomi sp. z o.o. możliwy jest wyłącznie w przypadku wcześniejszego uzgodnienia takiego terminu ze Skomi sp. z o.o. za dodatkową opłatą ustaloną według Cennika.
 5. Zwrot Pojazdu nastąpi na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, wspólnie sporządzonego przez Strony, wskazującego w szczególności: datę i miejsce zwrotu Pojazdu, stan Pojazdu, uwagi, stwierdzone szkody, podpisy Stron.
 6. W chwili zwrotu Pojazdu Klient zobowiązany jest do zwrotu wszelkich wydanych mu dokumentów Pojazdu oraz kompletu kluczyków.
 7. W chwili zwrotu Samochodu stan zatankowanego paliwa powinien odpowiadać wartości wskazanej w Protokole Zdawczo-Odbiorczym. W innym przypadku Klient zostanie obciążony kosztami uzupełnienia paliwa do wartości wskazanej w Protokole Zdawczo-Odbiorczym.
 8. W przypadku opóźnienia zwrotu Pojazdu z powodów niezależnych od Skomi sp. z o.o. przekraczającego 1 godzinę, Klient zobowiązany jest do zapłacenia opłaty dobowej za najem danego Pojazdu w wysokości ustalonej na podstawie Cennika za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.
 9. Nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zwrotu Pojazdu przez Klienta Skomi sp. z o.o. dokona zwrotu kaucji po potrąceniu wysokości szkody wyrządzonej Skomi sp. z o.o. lub kwot należnych Skomi sp. z o.o. tytułem kar umownych lub innych opłat. Zwrot kaucji wpłaconej za pomocą karty kredytowej nastąpi w ciągu 14 dni od chwili zwrotu Pojazdu.
 10. Skomi sp. z o.o. ma prawo zatrzymania kaucji w całości w przypadku kolizji lub wypadku drogowego z udziałem Pojazdu z winy Klienta. Postanowienia niniejszego ustępu nie stosuje się, gdy Klient przy zawarciu Umowy najmu wykupi pakiet ochrony od kolizji lub wypadku drogowego zgodnie z Cennikiem. Wykupienie pakietu od kolizji lub wypadku drogowego chroni Klienta jedynie przed możliwością zatrzymania przez Skomi sp. z o.o. kaucji w pełnej wysokości za wystąpienie przypadku kolizji lub wypadku drogowego z udziałem Pojazdu z winy Klienta.
 11. W przypadku nieuzasadnionego zwrotu Pojazdu przed Klienta przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa najmu, Skomi sp. z o.o. nie jest obowiązany do zwrotu Opłaty Czynszu za okres, jaki pozostał do końca trwania Umowy Najmu.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię, nazwisko i PESEL osoby zgłaszającej reklamację, Umowę najmu, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem, datę i podpis reklamującego.
 2. Reklamacje można złożyć na piśmie w siedzibie ul. Parkowej 8, 93-570 Łódź lub mailowo  na adres: biuro@skomi.pl
 3. Skomi sp. z o.o.  udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5 poniżej.
 4. W przypadku, w jakim do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest złożenie dodatkowych informacji przez osobę zgłaszającą reklamację, termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, liczony jest od dnia złożenia dodatkowych informacji przez osobę zgłaszającą reklamację. O konieczności złożenia dodatkowych informacji Skomi sp. z o.o. zawiadomi osobę zgłaszającą reklamację na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku konieczności uzyskania opinii eksperta w sprawie złożonej reklamacji, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację ulegnie wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych. O przedłużeniu procedury reklamacyjnej osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona na piśmie.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z zawarciem i realizacją Umów najmu jest Skomi sp. z o.o.
 2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Klient zobowiązany jest w czasie trwania Umowy najmu do aktualizowania wszelkich udostępnionych Skomi sp. z o.o. danych osobowych, w tym w szczególności adresu korespondencyjnego.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Skomi sp. z o.o. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Postanowienia regulaminu dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio do innych użytkowników Pojazdu (w szczególności: Pierwszy Kierowca, Drugi Kierowca) z tym zastrzeżeniem, że obowiązek zapłaty opłat i wpłaty czynszu spoczywa na Kliencie.
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Skomi sp. z o.o. a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)
 4. Skomi sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów najmu zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy najmu.

 

Skomi

Czas to rzecz nie do odzyskania , dlatego na terenie Łodzi nasi pracownicy podstawią wybrany przez Ciebie samochód i odbiorą go w wybranym przez Ciebie miejscu.

Nasza flota